Obchodní podmínky

Prohlášení žadatele: Žadatel odesláním a zaškrtnutím vyplněného formuláře výslovně uděluje souhlas s poskytováním osobních údajů ve smyslu zákona 101/2000 sb. jakožto zpracovateli dat společnosti LEASING SERVIS.CZ s.r.o., IČ: 281 24 561. Žadatel souhlasí, aby veškeré výše uvedené osobní údaje zpracovatel postoupil k posouzení jako žádost o poskytnutí finanční služby třetím osobám (leasingové, bankovní a finanční instituce), se kterými zpracovatel spolupracuje. Žadatel odesláním formuláře výslovně uděluje souhlas se zpracováním rodného čísla dle zákona 133/2000 Sb. Žadatel souhlasí se získáním informací o jeho dosavadní platební morálce a bonitě z úvěrového registru SOLUS a CBCB, jsou-li společnosti, kterým byla žádost postoupena členy těchto registrů. Žadatel odesláním formuláře stvrzuje pravdivost a úplnost uvedených údajů a je si vědom následků při uvedení neúplných či nepravdivých informací, dále prohlašuje, že je způsobilý k právním úkonům, nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, není trestně stíhán, není v exekučním řízení, ve zkušební ani výpovědní lhůtě. Souhlasí zároveň s pořízením kopie osobních dokladů (občanský průkaz,řidičský průkaz,cestovní pas,rodný list a případné další leasingovou společností vyžádané dokumenty). Odesláním tohoto formuláře souhlasíte se zasíláním novinek na Vaši emailovou adresu.